Remedial teaching

Voor het kind (en ouders)

Soms doe je zo je best op school, maar lukt het maar niet om hogere cijfers te halen. Het zou zelfs kunnen dat je op school al in een andere aanpak zit, maar dat je resultaten nog steeds niet vooruit gaan. Thuis oefen je nog extra en zelfs het huiswerk van school maak je elke week. Jij hebt je volledig ingezet, maar het komt er niet uit. Het is heel begrijpelijk dat dit je frustreert en dat je het graag anders zou zien. Er moet toch een manier zijn om wel eruit te halen wat erin zit? Ja die is er! Het is nu tijd dat jouw ouders contact opnemen met Lessons4you voor een Remedial Teaching traject. Een traject wat helemaal aansluit op jouw niveau en jouw manier van leren.

Wat is Remedial Teaching en wat kun je verwachten?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Het zou ook zo maar kunnen dat jij 1 op de 5 kinderen bent die beelddenker is en op een andere manier leert. Er kan ook RT worden gegeven aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, want ook die kunnen de extra aandacht en zorg goed gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie. Deze kinderen komen vaak bij mij terecht voor extra begeleiding.

Als jij wordt aangemeld voor RT bij Lessons4you volgt er een intakegesprek, toetsen, testen en/observaties. Om een goed beeld van jou te krijgen, zal ik ook contact opnemen met jouw groepsleerkracht(en) en in gesprek gaan met jou en je ouders om te ontdekken waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op jouw probleem. Dit is volledig maatwerk. Doordat de school het handelingsplan ook ontvangt, kan er op meerdere plaatsen extra hulp worden ingezet.

Voor de ouders

Stap 1. Eerste contact

Ouders nemen contact op (per mail of telefonisch). Ik noteer in het kort wat de problemen zijn en er zal een intake gepland worden. Er wordt afgesproken wat er meegenomen dient te worden naar het intakegesprek.

Stap 2. Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op het probleem. In dit gesprek stellen de ouder(s)/verzorger(s) en remedial teacher samen vast of vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Als uw kind al eerder is onderzocht door een deskundige (bijvoorbeeld door psycholoog/orthopedagoog) is het prettig als u deze gegevens meeneemt naar de intake. Indien dit mogelijk is, zou ik ook graag wat schriftjes met recent schoolwerk inzien. Verder zijn de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school belangrijk. Bij het intakegesprek wordt uitgegaan van het basispakket. Indien na het onderzoek blijkt dat er een intensievere begeleiding gewenst is, kan er ook gekozen worden voor het toppakket.

Stap 3. Anamnese

Vervolgens vindt er (als dit noodzakelijk is) een onderzoek plaats naar de problemen en wordt er, als de ouder(s) dit goed vinden, contact opgenomen met de leerkracht van het kind. Het is belangrijk voor het kind om aan te sluiten bij de lesmethode die het kind gewend is en de leerkracht van het kind kan verdere bijzonderheden over het kind aanvullen, zodat er vanuit meerdere perspectieven naar het kind gekeken kan worden. Als alle gegevens verzameld zijn, wordt er een onderzoeksverslag (indien noodzakelijk) en handelingsplan gemaakt. Het handelingsplan is een plan van aanpak dat schriftelijk wordt opgezet, en mondeling wordt doorgenomen met de ouder(s).

Stap 4. Vervolggesprek

We bespreken het handelingsplan en daarna ondertekenen de ouder(s) en remedial teacher het handelingsplan. We plannen gelijk de tussenevaluatie en eindevaluatie in, zodat u weet waar u aan toe bent. Daarnaast kunt u nu de keuze maken of u het basispakket wilt omzetten in een toppakket.

Stap 5. Tussenevaluatie

Na ongeveer 6 weken vindt er een tussenevaluatie plaats, waarin we bekijken of het kind al vooruitgang boekt en hoe de begeleiding verloopt.

Stap 6. Eindevaluatie

Na 3 maanden vindt er een eindevaluatie plaats. Tijdens de eindevaluatie wordt besproken of de einddoelen behaald zijn en of de begeleiding beëindigd kan worden of nog wordt gecontinueerd. Een Remedial Teaching traject kan éénmaal met 3 maanden verlengd worden. Er wordt dan een nieuw handelingsplan opgesteld en stap 4 t/m stap 6 worden dan nogmaals herhaald. Indien u na een RT traject van 6 maanden uw kind nog in begeleiding wilt houden bij Lessons4you, kan het RT traject worden omgezet in een huiswerkbegeleidingstraject. Er wordt dan nog verder aan de doelen gewerkt zonder handelingsplan.

RT In het kort:

  • Individuele begeleiding.
  • Planmatig werken: signalering, diagnosticeren, remediëring, evaluatie.
  • Doelgericht en intensief werken met het kind.
  • Hulp op maat n.a.v. een hulpvraag.
  • Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis/ beelddenken om te kunnen gaan.
  • Ervoor zorgen dat het kind op zijn/haar eigen school kan blijven.
  • Een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de Remedial Teacher er niet bij is.
  • Informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen.

Tarieven

Pakket Prijs

Aanmelding

(telefonisch/per mail)

Gratis

Intake / kennismakingsgesprek

(30 min)

€ 25,- / Na inschrijving gratis

Basispakket

Inclusief: onderzoek, contact leerkracht, gesprek ouders/verzorgers, onderzoeksverslag, handelingsplan, werkboeken en/of –bladen, begeleiding 12 x 45 min per traject en evaluatiegesprek.
(Duur: 3 maanden, verlenging in overleg)

€ 250,- per maand

Toppakket

Inclusief: onderzoek, contact leerkracht, gesprek ouders/verzorgers, onderzoeksverslag, handelingsplan, werkboeken en/of –bladen, begeleiding 24 x 45 min per maand en evaluatiegesprek. (Duur: 3 maanden, verlenging in overleg)

€ 450,- per maand